Liczba odwiedzin strony: 26719 Osób na stronie: 2
 

Chwiałkowski Tomasz, Chwiałkowski Łukasz.
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 179 poz. 1842 - Zm.: ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2004 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym";   2)   w art. 4: a)  w pkt 7 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 8", b)  pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8)  Krajowy System Informatyczny - to prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych.";   3)   w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)  prowadzenie baz danych oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów prowadzenia,";   4)   w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Szef Centrum składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych raz w roku, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji ustawy oraz zbiorczą analizą zgromadzonych w Centrum informacji kryminalnych, uwzględniającą zakres danych określony w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 5 lit. a)-c).";   5)   w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych podmiotom uprawnionym, podmiotom zobowiązanym niebędącym podmiotami uprawnionymi oraz podmiotom zagranicznym na zasadach określonych w niniejszej ustawie.";   6)   w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:...
Monitor Polski 1997 Nr 36 poz. 349 - Określenie zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie określenia zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej. (M.P. z dnia 23 czerwca 1997 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123, z 1991 r. Nr 75, poz. 328, z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i z 1996 r. Nr 106, poz. 498) zarządza się, co następuje: § 1.  Zarządzenie określa zasady współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej, zwanej dalej "współpracą", prowadzonej przez wojewodów z właściwymi organami innych państw. § 2.  1. Wojewodowie prowadzą współpracę zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w ramach kompetencji określonych w przepisach o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. 2. Zakres i formy współpracy określają umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 3. W celu wykonania umów, o których mowa w ust. 2, wojewodowie mogą zawierać porozumienia z właściwymi organami innych państw. § 3.  1. Wojewodowie przygotowują projekty - wraz z uzasadnieniem - porozumień, o których mowa w § 2 ust. 3, i uzgadniają je z właściwymi ministrami, w tym z Ministrem Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2. Uzgodnione projekty porozumień stanowią podstawę negocjacji wojewodów z właściwymi organami innych państw. 3. Wojewodowie przestawiają wynegocjowane projekty porozumień Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia. § 4.  Wojewodowie informują Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz właściwego ministra o prowadzonej współpracy, a w szczególności o:   1)   planowanych i realizowanych wizytach i rozmowach,   2)   utworzonych komisjach...
KRS 0000269072 - FASHION HOUSE SOSNOWIEC SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FASHION HOUSE SOSNOWIEC SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 42E 05-500 PIASECZNO PIASECZNO PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 379-94-40 (22) 379-94-40 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-56-53 140762709 0000269072
KRS 0000269071 - KONE DŹWIGI I CHODNIKI RUCHOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KONE DŹWIGI I CHODNIKI RUCHOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-12-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DĄBROWSKIEGO 343 60-419 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-76-17 140764832 0000269071
KRS 0000269070 - UNA OBRA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
UNA OBRA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AKANTU 31/1 01-491 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 861-51-57 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-283-28-09 140767990 0000269070
KRS 0000269069 - SANNORT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SANNORT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OŻAROWSKA 75 27-600 SANDOMIERZ SANDOMIERZ SANDOMIERSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
864-187-58-54 260123273 0000269069
KRS 0000269068 - MABELLE INVESTMENTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MABELLE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LINDLEYA 16 02-013 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-87-46 140764944 0000269068
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Toruń HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Chwiałkowski Tomasz, Chwiałkowski Łukasz. Kancelaria notarialna
adwokat kujawsko-pomorskieradca prawny kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskiesyndyk kujawsko-pomorskiekancelaria prawna kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama